Õpetaja tunnikava

 

Tund: 1 tund (45 minutit).

Pealkiri: Taimed.

Aine: Üldbioloogia.

Alateema: Sammaltaimede ehitus ja paljunemine.

Klass/vanus: 8 klass / III kooliaste.

Tase: Tavaklass.

Autor: MAARIKA SOOMETS , HELME SANATOORNE INTERNAATKOOL

Tunni eesmärk:

·         Õppida tundma sammaltaimede ehituse ja paljunemise iseärasusi.

·         Arendada infotehnoloogia kasutamisoskust.

Lühikirjeldus:

Tund toimub arvutiklassis. Tunni algul jagab õpetaja kätte programmi tutvustavad lehed ja

õpilased tutvuvad kasutusvõimalustega. Seejärel jagatakse õpilastele kätte töölehed. Täidetud töölehed esitatakse õpetajale hindamiseks.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

·         Ette valmistada ja paljundada töölehed.

Tunniks vajalikud õppematerjalid, tarkvara ja riistvara:

·         Õpilaste töölehed.

·         Programmi tutvustavad töölehed. (http://www.sunsite.ee/taimed/genegal/indexopi.html)

·         Internetis olev õppematerjal “Eesti taimed” (aadressil: http://www.sunsite.ee/taimed)

·         Iga õpilase  jaoks Interneti ühendusega arvuti.

Tunni käik:

·         Õppematerjali “Eesti taimed” kasutusvõimalustega tutvumine (10 min.)

·         Tutvumine sammaltaimede üldiseloomustuse, ehituse ja paljunemisega. Info otsimine ja töölehtede täitmine (35 min.)

·         Õpilased esitavad täidetud töölehed õpetajale hindamiseks.

Õpitulemused:

·         Õpilane teab sammaltaimede organeid ja nende ülesandeid.

·         Õpilane oskab kirjeldada sammaltaimede paljunemist ja arengutsüklit.

·         Õpilane oskab kasutada õpiprogrammi “Eesti taimed” vajaliku info otsimiseks.

Hindamine:

Hindamine toimub täidetud töölehtede alusel.