1. ÕPPETUNNI TEGEVUSED LOODUSÕPETUS 3.KLASS

1. Tuleta meelde ja jooni alla loomadele iseloomulikud tunnused.

Saavad vabalt liikuda, paljunevad, hangivad toitaineid väljast, fotosünteesivad, kasutavad

hapnikku, eritavad süsihappegaasi, eritavad jääkaineid, toodavad hapnikku, kaitsevad

ennast vaenlaste eest.

 

2. Moodustage neljaliikmelised rühmad ja mõelge välja üks lihtne loom.

See loom peab toituma, jääke eritama, paljunema, ennast kaitsma jms. kõige lihtsamal

viisil. Arvesta ka loomale kõige paremini sobiva elupaigaga.

 

3. Joonistage rühma loom A4 või A3 paberile.

Lisage selgitavat infot. Tööaega on 20 minutit.

 

4. Asetage rühma töö kõigile nähtavasse kohta (kinnitage seinale).

 

5. Tutvu kõikide töödega ja lisa kommentaare.

 

6. Tutvuge rühma tööle lisatud kommentaaridega.

 

7. Jagage rühmas kodused ülesanded nii, et järgmises tunnis võiksite

joonise lõpetatda.

 

8. Küsi õpetajalt, kui sa ei saa kodusest ülesandest aru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilase nimi ................................................................................................................... Kuupäev ...............................................................

LOODUSÕPETUS 3.KLASS

KES ON LOOMAD

2. ÕPPETUNNI TEGEVUSED

1. Lõpetage joonis.

Pange loomale nimi, mis iseloomustab teda kõige paremini.

2. Valmistuge 3–5minutiliseks loomatutvustuseks.

Ettekandes vastake järgmistele küsimustele:

2.1. Mis on looma nimi? Miks?

2.2. Kus ta elab? Miks just seal?

2.3. Kuidas loom toitub ja paljuneb?

2.4. Kes on looma vaenlased ja kuidas ta end nende eest kaitseb?

2.5. Milline on looma suhe inimesega?

3. Pange oma joonised seintele.

4. Hinnake töid.

A. Töö hinne kujuneb rühmade antud punktide summast:

igal rühmal on kokku 10 punkti,

need 10 punkti on võimalik jooniste vahel ära jagada,

oma rühmale punkte ei anta.

B. Jaotage punktid lähtudes järgmistest aspektidest:

_ põhieesmärgi täitmine – looma lihtsuse arvestamine,

_ joonise selgus ja omapära,

_ ettekande sisukus ja arusaadavus.

Õpetaja tunnikava

 

Tund: 1 tund (45 minutit).

Pealkiri: Taimed.

Aine: Üldbioloogia.

Alateema: Sammaltaimede ehitus ja paljunemine.

Klass/vanus: 8 klass / III kooliaste.

Tase: Tavaklass.

Autor: MAARIKA SOOMETS , HELME SANATOORNE INTERNAATKOOL

Tunni eesmärk:

·         Õppida tundma sammaltaimede ehituse ja paljunemise iseärasusi.

·         Arendada infotehnoloogia kasutamisoskust.

Lühikirjeldus:

Tund toimub arvutiklassis. Tunni algul jagab õpetaja kätte programmi tutvustavad lehed ja

õpilased tutvuvad kasutusvõimalustega. Seejärel jagatakse õpilastele kätte töölehed. Täidetud töölehed esitatakse õpetajale hindamiseks.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

·         Ette valmistada ja paljundada töölehed.

Tunniks vajalikud õppematerjalid, tarkvara ja riistvara:

·         Õpilaste töölehed.

·         Programmi tutvustavad töölehed. (http://www.sunsite.ee/taimed/genegal/indexopi.html)

·         Internetis olev õppematerjal “Eesti taimed” (aadressil: http://www.sunsite.ee/taimed)

·         Iga õpilase  jaoks Interneti ühendusega arvuti.

Tunni käik:

·         Õppematerjali “Eesti taimed” kasutusvõimalustega tutvumine (10 min.)

·         Tutvumine sammaltaimede üldiseloomustuse, ehituse ja paljunemisega. Info otsimine ja töölehtede täitmine (35 min.)

·         Õpilased esitavad täidetud töölehed õpetajale hindamiseks.

Õpitulemused:

·         Õpilane teab sammaltaimede organeid ja nende ülesandeid.

·         Õpilane oskab kirjeldada sammaltaimede paljunemist ja arengutsüklit.

·         Õpilane oskab kasutada õpiprogrammi “Eesti taimed” vajaliku info otsimiseks.

Hindamine:

Hindamine toimub täidetud töölehtede alusel.